Skip to content

Stipendier

Övriga bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Med Sophiasyster avses legitimerad sjuksköterska som genomgått sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Vad innebär ekonomiskt behövande?

Vi följer skatteverkets praxis vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst inte får överstiga 179 200 kr och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga ett prisbasbelopp vilket för 2018 är 45 500 kr. Om hushållet består av ytterligare personer får ett prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 179 200 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 179 200 + 45 500 + 45 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 270 200 kr).

Vad gör FVO?

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande. Läs mer om FVO på www.foreningenfvo.se

Mer information eller frågor

Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18. Ansökningsblanketter hittar du på Sophiahemmets hemsida www.sophiahemmet.se/stipendier. De gamla blanketterna är inte giltiga då de inte är fullständiga och inte kan bedömas korrekta.

Samstiftelsen Solhemsstiftelsen

Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar och ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stipendieblankett_Samstiftelsen_Solhemsstiftelsen(pdf)

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande/rehabilitering
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium: Nyexaminerad sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Under april och oktober innevarande år
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen
Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar

Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster
Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning: Början av maj och november årligen
Ansökan skickas till: Sophiahemmet, ideell förening, Sissel Andreassen Gleissman, Box 5605, 114 86 Stockholm

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal
Ansökningsdatum: 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till: FVO, Köpmangatan 15, 4 tr, 111 31 Stockholm