Skip to content

Stadgar

§ 1

Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola/högskola erhållit legitimation som sjuksköterska. Medlemmarna i kåren benämns Sophiasystrar. Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår, vilket är att beakta som en intresseförening.

§2

Föreningen bildades 1984 i samband med att Sophiahemmets Sjuksköterskeskola var nedläggningshotad. Medlemmarna i föreningen erlägger en årsavgift. Endast medlemmar i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår får matrikel, rondbrev och andra utskick.

§3

Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår har till uppgift

 • Att  befrämja kårens och Sophiasystrarnas intressen samt stimulera en god kåranda,
 • Att  värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner,
 • Att  tillvarataga Sophiahemmet ideell förenings intressen,
 • Att  till styrelsen för  Sophiahemmet ideell förening ge förslag till utdelning av understöd, bidrag och stipendier avsedda för Sophiasystrar,
 • Att  utdela understöd, bidrag och stipendier ur till Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår anförtrodda fonder,
 • Att  utge medlemsmatrikel samt
 • Att  verka i enlighet med Sophiahemmets värdegrund

§4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, utsedd bland Sophiasystrarna, som årligen skall inför föreningen avgiva berättelse över sin verksamhet. Styrelsen företräder föreningen gentemot Sophiahemmet ideell Förening. Styrelsen skall bestå av en ordförande och fyra ledamöter med minst två och högst fyra personliga ersättare. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av kåren på ordinarie sammanträde för en tid av fyra år i sänder. Avgår styrelseledamot eller suppleant under pågående mandatperiod skall ny ledamot eller suppleant utses för den resterande tiden.

§5

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och sammanträder minst två gånger per år på ordförandens kallelse eller då minst tre leamöter, med uppgift om anledningen, hos ordföranden gjort skriftlig framställan.

Kallelse till styrelsesammanträden ska muntligen eller skriftligen ske om möjligt en vecka före sammanträdet.

Vid styrelsammanträde ska föredragningslista finnas och protokoll föras.

Författande av beslut fordras, att ordförande och minst hälften av styrlesens övriga medlemmar är närvarande. Som beslut gäller den mening som omfattas av flertalet, men vid lika röstetal den mening ordförande biträder. Ledamot får anteckna avvikande mening till protokollet.

§6

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare, klubbmästare samt webbredaktör.

§7

Styrelsen åligger särskilt

 • Att  i enlighet med stadgarna kalla till ordinarie sammanträden och övriga möten
 • Att  utse stipendiater till föreningens egna fonder enligt §3
 • Att  förvalta kårens egendom
 • Att  bistå medlemmarna i uniformsfrågor

Föreningens värde – och säkerhetshandlingar skall förvaras i bank i Stockholm enligt bestämmelser som styrelsen fastställer.

§8

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med kassaförvaltare eller sekreterare.

§9

Styrelsens förvaltning och räkensakaper ska granskas av två revisorer. Dessa jämte två suppleanter utses varje år på förenenings årsmöte. Föreningens räkenskapsår ska avslutas per kalenderår.

§10

Ordinarie årsmöte med föreningen hålls före maj månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Dag och tid för årsmötet meddelas i matrikelns kalendarium. Ingen ytterligare kallelse utgår. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1)     Val av ordförande

2)     Val av två justeringsmän

3)     Godkännande av kallelse till sammanträdet

4)     Upprättande av röstlängd

5)     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning för det förflutna räkenskapsåret ävensom revisorernas däröver avgivna berättelse

6)     Beslut i fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse beträffande det förflutna räkenskapsåret

7)     Val av ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse

8)     Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper

9)      Beslut om årsavgift för föreningens medlemmar

10)     Motion lämnas skriftligen till styrelsen före mars månads utgång

11)      Förslag om ändring av föreningens stadgar

 

§11

Förslag till stadgeändring, som ej väcks av styrelsen, ska före mars månads utgång lämnas till styrelsens ordförande. För att beslut om stadgeändring ska bli giltigt, fordras att minst två tredejedelar av de vid sammanträdet närvarande röstat för ändringen.

§12

Om större organisationsförändringar vid Sophiahemmet ideell förening skulle komma att ske som kan påverka föreningens intressen, ställning och verksamhet, skall kallas till extra möte med Sophiasystrarna.

§13

För föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas på två med minst en månads mellanrum på varandra följande sammanträden med föreningens medlemmar varav ett ska vara ordinarie.

För att förenningen ska vara upplöst krävs att beslut därom på det sammanträde sist hålles biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande.

§14

Upplöses föreningen skall, därest särskilt förbehåll ej gjorts, alla dess tillgångar och inventarier tillfalla Sophiahemmet ideell förening.

Dessa stadgar är antagna vid Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekårs årsmöte 13 maj 2015