Skip to content

Stadgar

§ 1

Till Sophiahemmets Sjuksköterskekår hör alla som efter avslutad sjuksköterskeutbildning vid Sophiahemmet sjuksköterskeskola/Högskola erhållit legitimation som sjuksköterska. Medlemmarna i Sophiahemmets sjuksköterskekår benämns Sophiasystrar. Den som är Sophiasyster enligt ovanstående definition kan bli medlem i Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår vilken är att beakta som en intresseförening och ett alumnnätverk.

§2

Föreningen bildades 1984 i samband med att Sophiahemmets Sjuksköterskeskola var nedläggningshotad. Medlemmarna i föreningen kan antingen vara betalande eller icke-betalande.

Betalande medlemmar erlägger en årsavgift. Betalande medlemmar får rondbrev och andra utskick i fysisk form samt har förtur till och reducerad kostnad vid de olika sammankomster som föreningen arrangerar.

Alla medlemmar får del av utskick i digital form och har möjlighet att söka stipendier ur Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekårs anförtrodda fonder samt bjuds in till föreningens olika evenemang till självkostnadspris.

§3

Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår har till uppgift:

 • att omvärldsbevaka och befrämja Sophiasystrarnas intressen samt stimulera en god kåranda,

 • att värna om och bevara för Sophiasystrarna värdefulla traditioner,

 • att verka i enlighet med Sophiahemmets värdegrund,

 • att samverka med studentkåren och alumnverksamheten vid Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet ideell förening kring gemensamma intressen,

 • att till styrelsen för Sophiahemmet ideell förening ge förslag till utdelning av understöd, bidrag och stipendier avsedda för Sophiasystrar,

 • att utdela understöd, bidrag och stipendier ur de till Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekår anförtrodda fonder samt

 • att upprätthålla medlemsregister.

§4

Vid föreningen finns en styrelse utsedd bland Sophiasystrarna. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall bestå av en ordförande och fyra ledamöter med minst två och högst fyra personliga ersättare. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av medlemmarna på ordinarie årssammanträde för en tid av fyra år i sänder. Avgår styrelseledamot eller suppleant under pågående mandatperiod skall ny ledamot eller suppleant utses av styrelsen för den resterande tiden.

§5

Kallelse till styrelsesammanträden ska skriftligen ske om möjligt en vecka före sammanträdet. Preliminärt kalendarium för styrelsesammanträdena planeras vid årsskiftet.

Vid styrelsesammanträde ska föredragningslista finnas och protokoll föras där uppgifter om deltagande och ej deltagande styrelseledamöter dokumenteras.

För fattande av beslut fordras att ordförande och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Som beslut gäller den mening som omfattas av flertalet, men vid lika röstetal den mening ordförande biträder. Ledamot får anteckna avvikande mening till protokollet.

§6

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare och klubbmästare samt kommunikatör

§7

Styrelsen åligger särskilt:

 • att i enlighet med stadgarna kalla till ordinarie sammanträden och övriga möten,

 • att utse stipendiater till föreningen anförtrodda fonder enligt §3,

 • att förvalta kårens tillgångar,

 • att bistå medlemmarna i uniformsfrågor.

Föreningens värde – och säkerhetshandlingar skall förvaras i bank i Stockholm enligt bestämmelser som styrelsen fastställer.

§8

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande tillsammansmed kassaförvaltare eller sekreterare.

§9

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer. Dessa jämte två suppleanter utses varje år på föreningens årsmöte. Föreningens räkenskapsår ska avslutas per kalenderår.

§10

Ordinarie årsmöte med föreningen hålls om möjligt i nära anslutning till Sophiadagen den 15 maj på dag som styrelsen bestämmer. Dag och tid för årsmötet samt kalendarium för föreningens evenemang meddelas i rondbrevet och på föreningens webbplats. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1)  Val av ordförande

2)  Val av två justerare

3)  Godkännande av kallelse till sammanträdet

4)  Upprättande av röstlängd

5)  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas avgivna revisionsberättelse

6)  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse beträffande det förflutna räkenskapsåret

7)  Val av ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse

8)  Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper

9)  Beslut om årsavgift för föreningens betalande medlemmar

10)  Motion lämnas skriftligen till styrelsen före mars månads utgång

11)  Förslag om ändring av föreningens stadgar.

§11

Förslag till stadgeändring, som ej väcks av styrelsen, ska före mars månads utgång lämnas till styrelsens ordförande. För att beslut om stadgeändring ska bli giltigt, fordras att minst två tredjedelar av de vid sammanträdet närvarande röstat för ändringen.

§12

Vid större organisationsförändringar vid Sophiahemmet ideell förening eller annan händelse som kan påverka Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekårs intressen, ställning och verksamhet, skall kallas till extra möte med Sophiasystrarna.

§13

För föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas på två med minst en månads mellanrum på varandra följande sammanträden med föreningens medlemmar varav ett ska vara ordinarie.

För att föreningen ska vara upplöst krävs att beslut därom på det sammanträde sist hålles biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande.

§14

Upplöses föreningen skall, därest särskilt förbehåll ej gjorts, alla dess tillgångar och inventarier tillfalla Sophiahemmet ideell förening.

Dessa stadgar är en revision av 2015-års stadgar och antagna vid Föreningen Sophiahemmets Sjuksköterskekårs årsmöte den 16 maj 2022.